Print contract
SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

1. Kredito gavėjas, kurio asmens kodas (toliau – Kredito gavėjas), sutinka, kad UAB „ARN group“, įmonės kodas 302249035, registracijos adresas Gedimino g. 47, Kaunas, asmens duomenų valdytojo numeris P4128 (toliau – Kredito davėjas), gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šio sutikimo tvarkyti asmens duomenis (toliau – Sutikimas) 3 punkte išvardintus Kredito gavėjo asmens duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo tikslais; Kredito gavėjo kreditingumo įvertinimo tikslais prieš suteikiant Kredito gavėjui vartojimo kreditą; vartojimo kredito sutarčių su Kredito gavėju sudarymo, vykdymo, kontrolės ir įsiskolinimo pagal su Kredito gavėju sudarytas vartojimo kredito sutartis valdymo tikslais; Kredito gavėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais; pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos tikslais.

2. Kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys Kredito gavėjo asmens duomenis (Valstybinės socialinės draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Creditinfo Lietuva“ Skolininkų Administravimo Informacinė Sistema (SAIS) ir jos dalyviai, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje „Infobankas“ (informacija apie šias kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt), Lietuvos bankas ir jo administruojama Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB), Lietuvos banko administruojama „Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo“ informacinė sistema (NASIS), kitos skolininkų registrų duomenų bazės bei administravimo bendrovės, finansų įstaigos, European United Credit Bureau (EUCB), kurios duomenų tvarkytojas – EUROPE INFO GROUP UAB, valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, valstybės įmonė Registrų centras, valstybės įmonė „Regitra“, Vidaus reikalų ministerija, UAB EVP International, bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos, organizacijos ar institucijos, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, kiti fiziniai asmenys, Individualių susitarimų duomenų bazė „Neteikit man kredito“), Kredito davėjo prašymu suteiktų šio Sutikimo 3 punkte nurodytus Kredito gavėjo asmens duomenis apimtimi, būtina šio Sutikimo 1 punkte numatytiems tikslams įgyvendinti.

3. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas šio Sutikimo 1 punkte nustatytais tikslais gautų ir tvarkytų šiuos Kredito gavėjo asmens duomenis: atvaizdas; vardas, pavardė; asmens kodas; pilietybė; duomenys apie asmens veiksnumą/ neveiksnumą/ ribotą veiksnumą/ ar yra pripažintas asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba; deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas; mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas; elektroninio parašo duomenys, mobiliojo parašo duomenys; asmens dokumentų rekvizitai; šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius; duomenys apie darbdavį, įdarbinimus, užimamos pareigos, atleidimai iš darbo; vertimasis ūkine ar individualia veikla, pajamos iš jos; kitos gaunamos pajamos; pajamų mokesčio deklaravimo duomenys; turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai; kredito paraiškoje pateikti duomenys; pageidauti, pageidaujami ir esami finansiniai įsipareigojimai kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kredito reitingas, skolos suma, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydžiai, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis ir vėlavimo terminai, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys; sąskaitų elektroninių pinigų įmonėse ir (ar) banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numeriai ir kiti duomenys; registraciją patvirtinančiame bankiniame ir (ar) elektroninių pinigų įmonės pavedime nurodyti duomenys; bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija, būtina vartojimo kredito sutartims su Kredito davėju bei su vartojimo kredito sutartimis susijusiems sandoriams, įskaitant įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymui užtikrinti Kredito gavėjo išduodamiems vekseliams, sudaryti ir vykdyti.

4. Kredito gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad šio Sutikimo 3 punkte nurodyti Kredito gavėjo asmens duomenys būtų tvarkomi (saugomi) Kredito davėjo duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje), duomenys apie kuriuos yra pateikti viešame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

5. Kredito gavėjas sutinka, kad jo asmens duomenis tvarkanti VĮ Registrų centras Kredito davėjui pateiktų jo asmens duomenis:

5.1. tikslu įvertinti duomenų subjekto (Kredito gavėjo) kreditingumą bei atlikti duomenų subjekto (Kredito gavėjo) ūkinės finansinės veiklos vertinimą kreditavimo paslaugų (paskolos, kredito ir pan.) teikimo ir suteiktų kreditavimo paslaugų naudojimosi laikotarpiu: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis, mirties data (jei asmuo miręs), nepilnamečių vaikų skaičius;

5.2. įsiskolinimo valdymo tikslu: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, deklaruotos vietos adresas ir mirties data (jei asmuo miręs).

6. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas įrašytų Kredito davėjo ir Kredito gavėjo, o taip pat Kredito davėjo ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami gavėjo asmens duomenys, telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusios aplinkybėms patvirtinti.

7. Kredito gavėjas sutinka, kad Lietuvos banko 1995-12-21 nutarime Nr. 125 „Dėl paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ numatytais tikslais ir tvarka Kredito davėjas į Lietuvos banko administruojamą Paskolų rizikos duomenų bazę (PRDB) teiktų ir iš jos gautų Kredito gavėjo asmens duomenis: asmens kodą, o jeigu paskolos gavėjas ūkininkas, – ir ūkio registracijos kodą; vardą; pavardę; rezidentas ar nerezidentas; jeigu užsienio pilietis arba asmuo be pilietybės nurodo gyvenamąją vietą Lietuvos Respubliką, – leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį ir jo galiojimo laiką; šalies kodą; duomenis, susijusius su kredito suteikimu; duomenis apie kredito užtikrinimo priemones; duomenis apie kredito grąžinimą; duomenis apie Kredito gavėjo pripažinimą neįvykdančiu įsipareigojimų; Kredito gavėjo pripažinimo vėl vykdančiu įsipareigojimus datą; kitą su išvardintais duomenimis susijusią informaciją, būtiną iš šiame Sutikimo punkte numatyto Lietuvos banko Nutarimo kylantiems reikalavimams ir teisėms tinkamai įgyvendinti.

8. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito gavėjui neįvykdžius finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų Kredito davėjui, Kredito davėjas turi teisę teikti Sutikimo 3 punkte nurodytus Kredito gavėjo asmens duomenis skolininkų registrų duomenų bazėms bei administravimo bendrovėms, finansų įstaigoms bei įmonei EUROPE INFO GROUP UAB, kuri yra duomenų sistemos European United Credit Bureau (EUCB) tvarkytojas, taip pat kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtų interesų turintiems tretiesiems asmenims Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, jeigu Kredito davėjas Kredito gavėjui paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikė rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą ir per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Kredito davėjas išsiuntė (pateikė) Kredito gavėjui priminimą: 1) Kredito gavėjo įsiskolinimas liko nepadengtas ir (arba) mokėjimo terminas nebuvo atidėtas, arba 2) Kredito gavėjas pagrįstai neginčijo skolos.

9. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas perduotų trečiajam asmeniui visus turimus Kliento asmens duomenis (įskaitant Kliento vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, telefono numerius, mobiliojo telefono numerius, elektroninio pašto adresus, kitus duomenis kontaktams, banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numerius, reikalavimo dydį, reikalavimo įvykdymo terminą, reikalavimo atsiradimo datą, bet tuo neapsiribojant), kai: Kredito davėjas perleidžia iš Kredito sutarties kylančius reikalavimus šiam trečiajam asmeniui; arba šiam trečiajam asmeniui perkeliama Kredito gavėjo skola Kredito davėjui; arba šis tretysis asmuo perima iš Kredito sutarties kylantį reikalavimą regreso tvarka (subrogacijos būdu); arba šiam trečiajam asmeniui kitu būdu perleidžiamos iš Kredito sutarties kylančios teisės ir pareigos ar parduodama Kredito davėjo naudai susikaupusi Kredito gavėjo skola.

10. Kredito gavėjas sutinka, kad mokėjimams pagal Kredito sutartį vykdyti ir priimti (įskaitant, bet neapsiribojant mokėjimais tiesiogiai nuskaitant lėšas iš Kredito gavėjo nurodytos mokėjimo sąskaitos, automatiniu Kredito gavėjo lėšų pavedimu apmokant Kredito gavėjui pateiktą Kredito davėjo elektroninę sąskaitą) Kredito davėjas tvarkys Kredito gavėjo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, sąskaitos ir (ar) kortelės numeris, mokėjimo dydis, data ir kiti duomenys, kuriuos Kredito davėjui būtina naudoti tinkamai vykdant savo įsipareigojimus pagal Kredito sutartį.

11. Kredito gavėjas patvirtina, kad yra informuotas apie šias savo teises:

11.1. patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir tikrinti, kaip jie tvarkomi (t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami). Kredito davėjas informaciją apie Kredito gavėjo asmens duomenis ir jų tvarkymą teikia už paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokią informaciją gavėjui Kredito davėjas teikia kartą per kalendorius metus;

11.2. reikalauti ištaisyti netikslius, neišsamius asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys neteisingi, neišsamūs arba netikslūs (Kredito gavėjas turi teisę tokį reikalavimą išreikšti rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Kredito davėjo tinklalapyje www.paskoliukas.lt nurodytais adresais);

11.3. reikalauti, kad Kredito davėjas nedelsdamas neatlygintinai patikrintų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir Kredito gavėjo prašymu nedelsdamas sunaikintų neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai (Kredito gavėjas turi teisę tokį reikalavimą išreikšti rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Kredito davėjo tinklalapyje www.paskoliukas.lt nurodytais adresais);

11.4. nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Kredito gavėjas pareiškia, kad supranta, jog iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva” administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas”, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais;

11.5. nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Kredito davėjas arba tretysis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys. Jeigu Kredito gavėjas nesutinka, jog būtų tvarkomi jo asmens duomenys, vartojimo kredito sutartis su juo negali būti sudaroma ir/ar turi būti nutraukiama (jei jau sudaryta) atitinkamoje su Kredito gavėju sudarytoje vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.

12. Kredito davėjas įsipareigoja užtikrinti Kredito gavėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Kredito davėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Kredito gavėjo asmens duomenis. Kredito davėjas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio neteisėto jų tvarkymo.

13. Šis Sutikimas suteikia Kredito davėjui teisę gauti Kredito gavėjo asmens duomenis ir informaciją tiek kartų, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir yra būtina vertinant Kredito gavėjo kreditingumą prieš suteikiant vartojimo kreditą, padidinant bendrą vartojimo kredito sumą, pratęsiant Kredito gavėjui suteikto vartojimo kredito grąžinimo terminą, valdant Kredito gavėjo įsiskolinimą.

14. Šis Kredito gavėjo sutikimas yra sudaromas ir pasirašomas elektroniniais kanalais, Kredito gavėjui prisijungus prie Kredito davėjo internetinės klientų aptarnavimo sistemos, vartotojo zonos, prieinamos tinklalapio adresu www.paskoliukas.lt, žemiau nurodyta tvarka:

14.1. Kredito gavėjo registracijos vartojimo kredito sutarčiai sudaryti metu elektroniniais kanalais sugeneruojamas PAST MD 5 kodas, atitinkantis Kredito gavėjui pateiktą sutikimą tvarkyti asmens duomenis ; ir

14.2. Klientas sumoka iš savo asmeninės banko sąskaitos 0,01 EUR (vieno euro cento) mokestį į Kredito davėjo sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „Tvirtinu savo tapatybę ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kurių PAST MD5 kodas“, ir nurodo sugeneruotą PAST MD5 kodą.

15. Kredito gavėjas patvirtina, kad yra veiksnus asmuo, šio sutikimo teikimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, bei kad įdėmiai ir atidžiai perskaitė šį sutikimą ir jį pateikė laisva valia.


Gauti kreditą